Mỗi một con người đều có 3 hồn 7 vía.

Phần hồn là phần thanh tịnh.

Phần vía là phần ô nhiễm tập khí của nhiều kiếp.

Do đó,nếu có thể giữ chánh niệm liên tục không gián đoạn trong 7 ngày sẽ vượt qua 7 vía này.

Có thể đắc được đạo quả giải thoát.