Cuộc sống của con người đương nhiên là khổ đau.

Nhưng nếu bạn nghĩ nó là bình thường thì nó cũng là bình thường thôi !
Kinh Hoa Nghiêm :

"Nếu người muốn biết được,

Ba đời tất cả Phật.

Nên quán pháp giới tánh,

Tất cả do tâm tạo."